Sunday, December 28, 2014

Anabasis VI.4

Anabasis VI.4 :
Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ηὐλίζοντο ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ πρὸς τῷ λιμένι. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο ὃ καλεῖται Κάλπης λιμὴν ἔστι μὲν ἐν τῇ Θρᾴκῃ τῇ ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἀρξαμένη δὲ ἡ Θρᾴκη αὕτη ἐστὶν ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ Πόντου μέχρι Ἡρακλείας ἐπὶ δεξιὰ εἰς τὸν Πόντον εἰσπλέοντι.

Ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα αὐτοῦ ἐστρατοπεδεύσατο ἐπὶ τοῦ χωρίου πρὸς τῇ πόλει. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο ὅ καλεῖται Κόλπον τῆς Κάρμελ ἔστι μὲν πρὸς τὴν Κάρμελ τῇ ἐπὶ τὴν θάλατταν.

Tuesday, December 23, 2014

Τολμίδης

ὁ Τολμίδης δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς κώμης ἧς αὐτὸν ἄγγελον ἐποίησε, καὶ κήρυκα δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς Ἀθηνῶν ἀγορῆς ἁθροίζονται. ἔρχεται οὖν ὁ ἄγγελος λαβὼν Γλαύκωνος ὡς δοῦλον, καὶ τῶν καρπῶν ἔχων σῦκα ἤλθεν πεντακοσίους.

Thursday, December 18, 2014

Σωκράτης

εὐχαριστῶ mwh

Α. ἐγὼ εἰμι ἄνθρωπος Ἑλληνικός, οἰκῶ δ’ ἐν πόλει.

Β. ἐγὼ εἰμι γυνὴ Ἑλληνική, οἰκῶ δ’ ἐν Ἀθήναις.

Α. ἐνταυῦθα γὰρ ἐν τῃ πόλει σοφιστής τις Θρασύμαχός ἐστιν, ὅς σοφίζει καὶ ἔχει καλὴν στολήν.

Β. ἐνταῦθα γὰρ ἐν Ἀθήναις φιλόσοφός τις Σωκράτης ἐστιν, ὅς λαλεῖ καὶ ἔχει κακὸν ἱμάτιον.

A. τίς εἶ; τίς δ’ ὁ Σωκράτης;

Β. ἆρ’ ἐρωτᾷς, τίς ἐγώ; τίς δ’ ὁ Σωκράτης;

Α. μάλιστα.

Α. λέγω δή. ἡ γυνὴ γάρ εἰμι ἐγὼ τοῦ Σωκράτους. κὰι μὴν ἄλλη γε ἔχει γυνὴ ὁ Σωκράτης· καὶ γὰρ ἐγώ εἰμι γυνὴ αὐτοῦ, καὶ ὅς ἔχει ἑταίραν. ὀνομάζουσι δ’ ἐμὲ μὲν Ξανθίππην, τὴν δ’ ἑταίραν Σοφίαν. ἐσμὲν οὖν γυναῖκες τοῦ Σωκράτους, ἐσμὲν δὲ καλαὶ.

πρότερον

Α. ἐγὼ μέν εἰμι ἄνθρωπος Ἑλληνικός, οἰκῶ δ’ ἐν πόλει.

Β. ἐγὼ μέν εἰμι γυνὴ Ἑλληνική, οἰκῶ δ’ ἐν Ἀθήναις.

Α. ἐνταυῦθα γὰρ ἐν τῃ πόλει σοφιστής τις Θρασύμαχός ἐστιν, ὅς σοφίζει καὶ ἔχει καλὴν στολήν.

Β. ἐνταῦθα γὰρ ἐν Ἀθήναις φιλόσοφός τις Σωκράτης ἐστιν, ὅς λαλεῖ καὶ ἔχει κακὸν ἱμάτιον.

A. τίς εἶ; τίς δ’ ὁ Σωκράτης;

Β. ἆρ’ ἐρωτᾷς, τίς μὲν ἐγώ; τίς δ’ ὁ Σωκράτης;

Α. μάλιστα.

Α. λέγω δή. ἡ γυνὴ γάρ εἰμι ἐγὼ τοῦ Σωκράτης. κὰι μὴν ἄλλη γε ἔχει γυνὴ ὁ Σωκράτης· καὶ γὰρ ἐγώ εἰμι γυνὴ αὐτοῦ, καὶ ὅς ἔχει ἑταίραν. ὀνομάζουσι δ’ ἐμὲ μὲν Ξανθίππην, τὴν δ’ ἑταίραν ὀνομάζουσιν Σοφίαν. ἐσμὲν οὖν γυναὶ τοῦ Σωκράτης, ἐσμὲν δὲ καλαὶ.

Wednesday, December 17, 2014

Κῦρου πρῶτον

εὐχαριστῶ mwh καὶ Μάρκον

Κῦρον καὶ Ἀρταξέρξην ἡ Παρύσατις ἡ γυνὴ τοὺ Δαρείου ἔτεκεν. Παρύσατις δὴ τὼ παῖδε τίκτει. Κῦρος δ’ ἦν νεώτερος τοῦ Ἀρταχέρξου. γέρων δ’ ὢν ὁ Δαρεῖος ἀσθενὴς ἐγίγνετο. λέγω ὅτι γέρων δ’ ἦν ὁ Δαρεῖος ὥστ’ ἀσθενὴς γίγνεσθαι. Κῦρον οὖν προσεκαλέσατο. κελεύσας δὲ Κῦρον. κελεύων ὅτι δεῦρο ἔρχου, ὀλίγον δὲ χρόνον ἔχω πρὶν ἄν ἀποθάνω ὥστ’ ὀλίγος χρόνος ἔτι μοι λείμεται. ἐπεὶ δὲ Ἀρταξέρξης παρῆν, οὔκ ἐκεῖνον προσεκαλέσατο. λέγω ὅτι τὸν δ’ Ἀρταξέρξην, ἐπεὶ ἤδη παρὼν ἐτύγχανεν, οὐ προσεκαλέσατο.

πρότερον

Κῦρον καὶ Ἀρταξέρξην ἡ Παρύσατις γυνὴ τοὺ Δαρείου τέτοκε. Κῦρος ἦν νεώτερος τοῦ Ἀρταχέρξου. γέρων ἦν ὁ Δαρεῖος οὖν ἀσθενεῖν γίγνεται. πρὸς Κῦρον Δαρεῖος ἔπεμψε . ἔλεξε ὅτι ἐνταῦθα ἔρχου, τὸν χρόνον τὸν ολίγον ἔχω πρὸ τελευτὴν τοῦ βίου μού. ἐπεὶ Ἀρταξέρξης παρεῖναι ἦν, οὐκ ἔπμψε Δαρεῖος πρὸς αὐτόν.

Sunday, December 14, 2014

κατὰ Μᾶρκον

Ἰωήλ--

πῶς ἐφεξὴς τὰ εὐαγγέλια ἐγράψαντο; πρώτον κατὰ Μάρκον καὶ δεύτερον κατὰ Ματθαῖον καὶ τρίτον κατὰ Λουκὰν καὶ κατὰ Ἰωάννην τάταρον; ἤ οὔχ οὕτω ἐφεξης;

ἐγνότην ὁ Ματθαῖον τὸν βιβλίον κατὰ Μάρκον; οὐκ ἐγνότην ὅς κατὰ Λουκὰν; ἀλλὰ δὴ πότερον πείθῃ οὕτους τοῦ Q λαλεῖν;

Μᾶρκος--

καλὸν μὲν ἐρώτημα, δύσκολον δέ. οὐκ οἶδα ἔγωγε. μόνον Θεὸς οἶδε.

ἵσως τε Ματθαῖός τε Λουκᾶς ἔγνων τὸν Ur-Μᾶρκον?

>>πῶς ἐφεξὴς τὰ εὐαγγέλια ἐγράψαντο;

νομίζω ὅτι δεῖ σε γράφειν τὸ "ἐγράφη." (τὸ πάθος) τὸ γὰρ "ἐγράψαντο" (ἡ μεσότης) σημαίνει "κατηγόρησαν ἐπὶ τοὺς δικαστῶν."

άκριβῶς ἐνόμισα?

Ἰωήλ--

Μὰ τὸν κύνα δὴ ἀκριβῶς γράψεις. εὐχαριστῶ. πάλιν τὸ ἐρώτημα λέγω ὅτι πῶς ἐφεξὴς ταῖς βίβλους τῆς εὐαγγέλιας τοῦ Ἰησοῦ ἐγράφη;

>>ἵσως τε Ματθαῖός τε Λουκᾶς ἔγνων τὸν Ur-Μᾶρκον?

πότερον ἔγραψαν γνόντες οὕτοι τὸν πρωτον Μᾶρκον; ἤ ἔγνω μὲν Ματθαῖος οὐδεν ἄλλο πλὲν Μᾶρκον· Λουκᾶς δὲ ἀμφότερον ἔγνω;

δοκεῖ ἐμέ ὔβριν εἶναι τὸ λέγειν τοῦ Ur-Μάρκου. ὁ διδάσκαλος λέγε γιγνώσκω ἐγώ τὴν πέμπτην βίβλον τῆς εὐαγγέλιας τοῦ Ἰησοῦ. ὠνοῦ τὴν βίβλον μού.

Μᾶρκος “Goodacre” ἐγραψε τὸδε τὴν δίκην πρὸς Q: http://markgoodacre.org/Q/ten.htm

ὁ τέταρτος τοῦ Μάρκου λόγος ἐν ταύτῃ δίκῃ ἦν ὅτι καλῶς τίθει τὸ ξύρον τοῦ Occam.

Tuesday, December 9, 2014

βιβλία

λέγεται ὅτι τὴν πρώτην συλλογὴν τῶν βιβλιῶν ἐν οἰκοδομίᾳ ἦν ἐν τῷ χρόνῳ τοῦ Ἀλέξανδροῦ. τὴν μὲν Ἀλεξάνδρειαν ᾠκοδομήσατο αὐτῳ. ὁ δὲ Πτολεμαῖος ὅς ποιεῖν ἦν τὴν πρώτην συλλογὴν τῶν βιβλιῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. Ἀριστοτέλης ἐποίησε ἄλλην συλλογὴν ὡς γε λέγεται.

"τὴν μὲν Ἀλεξάνδρειαν ᾠκοδομήσατο αὐτῳ." ἀντὶ τούτων "ἡ πολίς Ἀλεξάνδρεια ᾠκοδομήθη τούτῳ Ἀλέξανδρῷ" ;

Monday, December 8, 2014

ὑποδήματα

οὐκ ἔχω ὑποδήματα, ἀλλ’ ἀρβύλαι. ἐνδύομαι τὰ ἀρβύλαι ὑπερ τῶν ποδῶν. τὰ ἀρβύλαι δὲ τὰ σφυρὰ οὐ κρύπτουσι. τίνα ἐστι σφυρά; τὸ ἄρθρον κνήμης τε καὶ ποδός ἐστιν σφυρὸν.